Овог, нэр Албан тушаал Хариуцсан чиглэл
УДИРДЛАГА
    Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, ҮСХ-ны зөвлөл, Даргын зөвлөл
Ч.Баянчимэг ҮСХ-ны дэд дарга Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, Арга зүйн байнгын зөвлөл
1. ДОТООД АУДИТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС
Б.Саранчимэг Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
Д.Энхзаяа Ахлах референт Салбарын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, орон нутгийн статистикийн нэгжийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, үнэлгээ
Н.Болормаа Ахлах референт Салбарын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, улсын байцаагчдын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
Д.Нямсүрэн Референт Чанарын болон гүйцэтгэлийн аудит, баримт бичиг, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
Б.Гоцбаяр Референт Санхүүгийн аудит, шилэн данс 
2. ТАМГЫН ГАЗАР
Ч.Цэвэгдорж Тамгын газрын дарга Салбарын болон Тамгын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
2.1 Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
Ш.Оюунгэрэл  Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
И.Энхцэцэг Ахлах референт Хүний нөөц, дотоод ажил
    Сургалтын үйл ажиллагаа, статистикийн салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Г.Боргил Референт Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, статистикийн салбарын  хууль, эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах, ТАХ-ийн ХАСХОМ бүрдүүлэлт, албан хаагчдын нийгмийн асуудал 
Ц.Ундрах Референт Төлөвлөгөө, тайлан, тушаалын хэрэгжилт
Д.Нямхүү Референт Худалдан авах ажиллагаа, даргын туслах
Ц.Осор Референт ҮСХ-ны зөвлөлийн болон Даргын зөвлөлийн хурал, орон нутаг, шагнал урамшуулал, дотоод ажил
Г.Цэцэгдулам Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Архив, бичиг хэрэг
2.2 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс
З.Хүслэн Хэлтсийн дарга  Статистикийн салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа болон хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
Г.Отгонбаяр Ахлах референт НҮБ, түүний системийн байгууллагууд болон олон талт хамтын ажиллагааг хариуцах, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, гадаад түншлэгчдийн техник, санхүүгийн дэмжлэгээр статистикийн салбарт төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
Э.Гэрэлт-Од Референт Статистикийн салбарын хоёр талт хамтын ажиллагааг хариуцах, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, гадаад түншлэгчдийн техник, санхүүгийн дэмжлэгээр статистикийн салбарт төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
Д.Батчулуун Референт Хоёр талт хамтын ажиллагаатай статистикийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, өдөр тутмын захидал харилцаа, протоколыг хариуцах
2.3 Санхүүгийн хэлтэс
Д.Батсүх  Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
Б.Оюундэлгэр Ахлах референт Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хорооны болон салбарын тайлан баланс нэгтгэх
Ц.Булганчимэг Референт Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ажиллагсдын цалин хөлс, төсвийн төсөл
С.Долгормаа Референт Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа,  хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Б.Мягмарсүрэн Нярав Байгууллагын бэлэн мөнгөний тооцоо,  газар хэлтсүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа материалын хангамжийг хариуцах, 
Ө.Ганбаяр Зохион байгуулагч Хэвлэх цехийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа
П.Отгонбаяр Хэвлэгч Хэвлэн олшруулах
Н.Мөнхням Хэвлэгч Хэвлэн олшруулах
2.4 Олон нийттэй харилцах хэлтэс
Б.Батбаяр Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
Н.Мөнхбаяр Ахлах референт Байгууллагын албан ёсны статистикийн мэдээг хэрэглэгчдэд хүргэх, хяналт тавих
З.Нямбаяр Референт Газарзүйн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, тархаах
Г.Дамдин Референт Статистикийн маркетинг, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах
Л.Шинэтуяа Референт Статистикийн цахим мэдээллийн үйлчилгээ
Я.Цэрэндэжид Хэвлэлийн технологич Сар, улирал, жилийн мэдээний нэгтгэл, хэвлэлийн эх бэлтгэл
Л.Хануй  Хэвлэлийн технологич Сар, улирал, жилийн мэдээний нэгтгэл, хэвлэлийн эх бэлтгэл
Ц.Баасансүрэн Зохион байгуулагч Статистикийн хэвлэмэл мэдээллийн үйлчилгээг хангах, хэвлэлийн төлөөлөгч
Э.Энхбат Зохион байгуулагч Мултимедиа эх бэлтгэгч
3. ҮНДЭСНИЙ ТООЦОО, ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ГАЗАР
А.Дэмбэрэл Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
3.1 Үндэсний тооцооны алба
Б.Баярмаа Ахлах статистикч Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, Үндэсний тооцооны урсгал данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл, бүс нутгийн ДНБ, бүтээмж
Ц.Тэгшжаргал Статистикч ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын тооцооны нэгтгэл, БОЭЗД, нийгмийн тооцооны матриц, ҮТ-ны хөрөнгө, санхүүгийн данс
Н.Лхам Статистикч ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын аргын тооцоо, хөрөнгийн нийт хуримтлал, хөрөнгө оруулалт
М.Мөнхцэцэг Статистикч ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын аргын тооцоо, эцсийн хэрэглээ
Ж.Цэрэнханд Статистикч ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо, нэгтгэл
Б.Мягмархатан Статистикч ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо
Ю.Батзоригт Статистикч ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын аргын тооцоо, экспорт, импорт
Т.Алтансүх Статистикч Ангилал, ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо
3.2 Шинэчлэл хөгжлийн алба
Г.Ялалт Ахлах статистикч Статистикийн үйл ажиллагааны ерөнхий загвар (GSBPM), статистикийн чанарын удирдлагатай холбоотой ажил, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах
Б.Уранбилэг Статистикч Тогтвортой хөгжлийн зорилго
С.Норов Статистикч Тогтвортой хөгжлийн зорилготой холбоотой ажил, газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг хариуцах
3.3 Шинжилгээ судалгаа, түүврийн алба
Б.Анхзаяа Ахлах статистикч Албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, түүвэр судалгааны арга зүй, их өгөгдөл, шинжилгээ судалгааны ажил
Ч.Тунгалаг Статистикч Хүний хөгжлийн индекс, мэдээлэл тархаах ерөнхий стандарт, дэлхийн эдийн засаг, гадаад зах зээлийн тойм
О.Норовсамбуу Статистикч Шинжилгээ судалгааны ажил, ДНБ-ий хэтийн тооцоо, 
Л.Лхагвадулам Статистикч ААНБ-ын судалгааны түүвэр, нээлттэй мэдээлэл, шинжилгээ судалгааны ажил 
4. ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
А.Амарбал Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
4.1 Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо
Т.Болор-Эрдэнэ Товчооны дарга Товчооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах
И.Цэрэндулам Статистикч БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
О.Өүжингэ Статистикч ХАӨМС, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
Р.Батхишиг Статистикч НЗҮ, тооллогын төсөв санхүү, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
Т.Ариунсайхан Статистикч Хүн ам, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
Ч.Бат-Эрдэнэ Статистикч ОСНАА, ОС, НҮ, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
Э.Билгүүн Гэрээт ажилтан  Аялал жуучлал, жендер, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
Б.Мөнхжаргал Гэрээт ажилтан  БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
Б.Оюухорол  Статистикч Газар зүйн мэдээллийн санг хөгжүүлэх, газрын зураг зурах, БОСТ, ХАОСТ, товчооны өдөр тутмын ажил
4.2 Өрхийн орлого, зарлагын судалгааны алба
С.Болормаа Ахлах статистикч ӨНЭЗС-ны боловсруулалт, шинжилгээ хийх, хүн амын амьжиргаа, ядуурлын статистик
Д.Даваажаргал Статистикч ӨНЭЗС-ны түүвэр, АЗС
Н.Хэнбиш Статистикч ӨНЭЗС-ны зардал, улирлын бюллетень, танилцуулга, эмхэтгэл гаргах 
Л.Ундрал Статистикч ӨНЭЗС-ны улирал, жилийн үр дүнг тооцох, хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу тооцоолол хийх, мэдээллийн баазыг шалгах, нэгтгэх
Б.Батням Статистикч ӨНЭЗС-ны мэдээллийн баазыг хүлээн авах, шалгах
4.3 Ажиллах хүчний судалгааны алба
Э.Гантуяа Ахлах статистикч Хөдөлмөрийн статистикийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ажиллах хүчний судалгааг хариуцах, албаны дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, 
Б.Уламбадрах Статистикч АХС-ны түүвэр, мэдээллийн бааз, ТАХ-ын мэдээ
Д.Анхзаяа  Статистикч Шинэ ажлын байрны мэдээ, Гадаад улс орнуудаас хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын мэдээ
М.Доржпагам Статистикч Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, Хөдөлмөрийн хамтын маргааны мэдээ
Т.Энхжин Гэрээт ажилтан  АХС-ны түүвэр, мэдээллийн бааз, Үйлдвэрийн осол, хурц хордлогын мэдээ
4.4 Нийгмийн статистикийн алба
Н.Должинсүрэн Ахлах статистикч Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааг хариуцах
С.Дарьмаа Статистикч Нийгмийн даатгал, халамжийн статистик болон Залуучуудын статистик
С.Тодгэрэл Статистикч Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, Цаг ашиглалтын судалгаа
Т.Алтанцэцэг  Статистикч Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, Цаг ашиглалтын судалгаа
Н.Амарбаясгалан Статистикч Боловсрол, шинжлэх ухаан, оюуны өмчийн статистик болон Мэргэжлийн түр сургалт, Шинжлэх ухааны салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо
Г.Урангоо Статистикч Эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн даатгалын статистик болон Эрүүл мэндийн салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо
Ц.Дулмаа Статистикч Гэмт хэргийн статистик
Т.Оюунсүрэн  Статистикч Дундаж цалин, сүм хийдийн статистик болон Сүм хийдийн салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо, Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа
Г.Амармөрөн Статистикч Соёл урлаг, сонин сэтгүүл, хэвлэлийн статистик болон Чөлөөт цаг, биеийн тамирын салбарын бүтээгдэхүүний тооцоо
Д.Мэндбаяр Гэрээт ажилтан  Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа
5. ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
Э.Эрдэнэсан Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
5.1 Эдийн засгийн статистикийн алба
М.Оюунжаргал Ахлах статистикч Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, эдийн засгийн салбаруудын мэдээ тайлан, тооллого, судалгаа
Ч.Мөнхтуул Статистикч Төсөв, Зочид буудал, Зоогийн газар
А.Мөнхцэцэг Статистикч Мөнгө, Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа
Р.Энх-Амгалан Статистикч Аж үйлдвэр
О.Мандахзориг Статистикч Тээвэр, Холбоо
Б.Уянгаа  Статистикч Байгаль орчин, Төрийн бус байгууллага, Хөрөнгө оруулалт
Н.Өлзийханд Статистикч Аж үйлдвэр
Э.Мягмарханд Статистикч Хөдөө аж ахуй
Л.Энхбаатар Статистикч Худалдаа, Аялал жуулчлал
Д.Баасан Статистикч Барилга, Мэргэжлийн шинжлэх ухаан, Удирдлагын дэмжлэх үзүүлэх үйл ажиллагаа
Н.Адъяадорж Статистикч Гадаад худалдаа, Төлбөрийн тэнцэл
Э.Болормаа Статистикч Мал аж ахуй
Ц.Сэлэнгэ Статистикч Газар тариалан
5.2 Үнийн алба
Д.Мөнхзул   Ахлах статистикч Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, үнийн статистикийн мэдээ тайлан
Д.Батсүх Статистикч Улаанбаатар хотын хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ
Т.Жигжидсүрэн Статистикч Аймгийн хэрэглээний үнэ, барилгын өртгийн индекс, орон сууцны үнэ
Б.Энхтүвшин Статистикч Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ
Г.Мөнх-Оргил Статистикч Аж үйлдвэр, зочид буудал, зоогийн газрын салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ
Л.Даваажаргал Гэрээт ажилтан Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ, орон сууцны үнэ
5.3 Бизнес регистрийн алба
Д.Оюунбилэг  Ахлах статистикч Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, бизнес регистр
Л.Элбэгсайхан Статистикч Бизнес регистр /Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл аймаг, Сүхбаатар дүүрэг/, /Ан агнуур, Загас барих, үржүүлэх, Ойн аж ахуй, Мал эмнэлэг, Бөөний худалдаа, Боловсрол, Төрийн удирдлага батлан хамгаалах, албан журмын нийгмийн хамгаалал/
Ц.Амаржаргал Статистикч Бизнес регистр /Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймаг, Баянгол дүүрэг/, /Жижиглэн худалдаа, Тээвэр, агуулах, Холбоо, Санхүү, даатгал, Эрүүл мэнд/
Н.Дуламсүрэн Статистикч Бизнес регистр /Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Дархан-Уул  аймаг, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүрэг/, /Аялал жуулчлал, Үл хөдлөх хөрөнгө, Мэргэжлийн шинжлэх ухаан, Эрдэм шинжилгээ судалгаа/
Э.Ононмөрөн Статистикч Бизнес регистр /Дундговь, Орхон, Говьсүмбэр, Төв аймаг, Багануур, Багахангай, Налайх, Хан-Уул дүүрэг/, /ХАА, Аж үйлдвэр, Барилга, Зочид буудал, Зоогийн газар/
Ч.Бүжинлхам Статистикч Бизнес регистр /Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймаг, Баянзүрх дүүрэг/, /Мэргэжлийн түр сургалт, Нийгэм бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ, Орон сууц нийтийн аж ахуй, Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамир, СӨХ, ТББ, Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа/  
6. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
Л.Мягмарсүрэн Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт
6.1 Програм хангамжийн алба
Ц.Эрдэнэмөнх Ахлах референт Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, хүн ам, нийгмийн статистикийн судалгаа, CPI
Д.Лхагвацэрэн Референт Сар улирлын мэдээ, Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, мета мэдээлэл
Г.Жаргал Референт ХАА, бизнес регистер
М.Биндэръяа Референт Веб сайт, 1212.mn аппликейшн
Г.Оюунжаргал Референт Сар, улирлын мэдээ, Тооллого, судалгааны каталоги, Нээлттэй мэдээлэл
Н.Цэрэнбалжир Референт Мэдээ боловсруулалт
6.2 Техникийн алба
Ц.Алтангэрэл Ахлах референт Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, сүлжээ
Б.Энх-Амгалан Референт Сүлжээ, систем 

Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433 | (976-11)-321212
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518 | (976-11)-321212
E-Mail :