ТУШААЛЫН НЭР ОН, САР, ӨДӨР
Статистикийн зорилгоор ашиглах дээд боловсролын мэргэжлийн ангилал, кодыг батлах тухай 2019.08.14
Баг хорооны нэр кодыг засварлаж, шинэчлэн батлах тухай 2019.08.14
Өрхийн ус , хангамж, ариун цэврийн байгууламжийг тодорхойлох судалгаа 2019.08.14
Малын генетик нөөцийн үндэсний бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх, тайлагнах журам батлах тухай 2019.08.09
Малын бэлчээрийн даац тооцох нэгдсэн аргачлал батлах тухай 2019.08.05
Мэдээллийн аюулгүй байдлын журмыг шинэчлэн батлах тухай 2019.07.10
Томоохон ААН-ын судалгааны маягт, нөхөх заавар, үзэл баримтлал, асуулга, нөхөх зааврыг батлах тухай 2019.07.10
Статистикийн зорилгоор ашиглах улс, нутаг дэвсгэрийн ангилал, код батлах тухай 2019.07.10
Залуучуудын мэдээллийн санг бүрдүүлж, хөтлөх журам батлах тухай 2019.06.18
ГЕГ-ын захиргааны статистикийн маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2019.05.31
БОСТ-ын асуулга, гарын авлага батлах тухай 2019.05.31
Зам тээврийн хөгжлийн яамны захиргааны мэдээний маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2019.05.31
Ахмадын сан байгуулах тухай 2019.05.31
Соёл спорт, эрүүл мэндийн зөвлөл байгуулах тухай 2019.05.31
Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай 2019.05.31
Хамтарсан тушаал хүчингүй болгох тухай /ЭЗ-ийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллыг шинэчлэн батлах тухай/ 2019.05.24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /НДЕГ-тай хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулах/ 2019.05.14
Түүврийн арга зүй батлах тухай /Төрийн бодлого, үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа/ 2019.05.14
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 2019.05.09
Маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай /Зам тээврийн осол/ 2019.04.30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Дээд түвшний ажлын хэсгийн 14 дэхь удаагийн уулзалт/ 2019.03.25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ОБЕГ-тай хамтран- Гамшиг, аюулт үзэгдэл ослын талаарх статистикийн мэдээллийн маягт/ 2019.03.22
Аймаг нийслэлийн тооллогын комисс, түр товчооны үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах тухай 2019.03.20
Өрийн статистикийн албан ёсны мэдээний маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай 2019.03.18
Маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай /хуульчдын нэгдсэн бүртгэлийн албан ёсны статистик маягт/ 2019.03.18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн 2019-2025 оны хэрэгцээг судлан тодорхойлох/ 2019.03.14
Аргачлал комисс батлах тухай /зурагт хуудасны уралдаанд ирүүлсэн бүтээлийг дүгнэх/ 2019.03.14
Цаг ашиглалтын судалгааны үзэл баримтлал, асуулга нөхөх заавар, ангилал батлах тухай 2019.02.19
Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2019.02.01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хүн амын тооллогын бүсийн сургалт зохион байгуулах/ 2019.01.28
Хүн амын амьжиргааны 2019 оны доод түвшинг тогтоох тухай 2019.01.22
Ажиллах хүчний судалгааны үзэл баримтлал, асуулгын маягт,маягт нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай 2019.01.17
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай 2019.01.17
Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилалыг шинэчлэн батлах тухай /сангийн сайдтай хамтарсан тушаал/ 2018.12.31
Статистикийн 2019 оны мэдээ тайлангийн график батлах тухай 2018.12.31
Журам батлах тухай /Албан ёсны статистикийн мэдээллийн алдааг илрүүлж, засвар баримтжуулалт хийх журам/ 2018.12.27
Эрүүл мэндийн даатгалын статистик мэдээний маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай 2018.12.26
Эрүүл мэндийн хувийн хэвшлийн байгууллагын улиралын мэдээний албан ёсны маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай 2018.12.26
Эрүүл мэндийн даатгалын статистикийн мэдээний маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2018.12.26
Оюуны өмчийн салбарын статистикийн албан ёсны мэдээний маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай 2018.12.26
Залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлт, түүнийг тооцох аргачлалыг баталж, зөвшөөрөх тухай 2018.12.25
Орон сууцны үнийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай 2018.12.25
Хүн ам, орон сууцны туршилтын тооллогын үзэл баримтлал, асуулга, тоологч шалгагчийн гарын авлага, асуулга нөхөх зааврыг батлах тухай 2018.12.25
Хүн ам, орон сууцны туршилтын тооллого явуулах тухай 2018.12.25
Аймаг нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газрын жилийн ажлын үр дүнг үнэлэх журмыг шинэчлэн батлах тухай 2018.12.25
Аргачлал батлах тухай /Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс/ 2018.12.19
Албан ёсны статистик мэдээ, тооллого судалгааны дүнг тархаах хуваарь батлах тухай 2018.12.19
Шинэ ажлын байранд орсон иргэдийн статистикийн мэдээллийн маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай 2018.12.06
Гадаад улс орнуудаас хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч, мэргэжилтний статистикийн мэдээллийн маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай 2018.12.06
Гэр бүлийн статистикийн нэгдсэн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал батлах тухай 2018.12.05
Хүн амын ердийн хөдөлгөөн, шилжих хөдөлгөөний болон суурин хүн амын мэдээний маягт, нөхөх заавар, маягтын урсгалыг шинэчлэн батлах тухай 2018.12.05
Журам батлах тухай /Статистикийн мэдээллийг буруу ташаа тайлбарлах, урвуулан ашиглах тохиолдолд залруулах, тайлбар хийх журам/ 2018.12.05
Тушаал хүчингүй болгох тухай /Автотээврийн статистикийн мэдээллийг сайжруулах тухай 87/29 дүгээр тушаал/ 2018.12.05
Комисс аргачлал батлах тухай /”XX зууны Монгол Улсын хүн амын дүр төрх ба нийгэм эдийн засгийн байдал” уралдаад ирүүлсэн бүтээл дүгнэх/ 2018.11.05
Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны судалгааны асуулга нөхөх зааврыг батлах тухай 2018.11.02
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлалыг батлах тухай 2018.11.02
Маягт шинэчлэн батлах тухай /Барилга, байгууламж/ 2018.11.01
Зам тээврийн хөгжлийн яамны захиргааны мэдээний маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2018.11.01
Иргэний бүртгэлийн маягтууд, тэдгээрийг нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2018.11.01
Биеийн тамир, спортын мэдээний маягт, нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай 2018.10.04
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай 2018.09.20
Байшин орон сууцны туршилтын тооллогын аргачилсан заавар, асуулга, маягт батлах тухай 2018.09.19
Судалгааны үзэл баримтлал, асуулга, зааврыг батлах тухай /”Ардчилсан засаглал”, “Өрхийн амжиргаанд сөргөөр нөлөөлөх гэнэтийн хүндрэл бэрхшээлийн судалгаа/ 2018.09.19
Хэрэглэгчийн төлөв байдлыг тодорхойлох судалгааны үзэл баримтлал, асуулга, зааврыг батлах тухай 2018.09.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Нийгмийн халамж, даатгалын салбарын статистикийн мэдээллийн маягт/ 2018.08.20
Хотын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай 2018.07.18
Маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай /Батлан хамгаалахын яам/ 2018.06.19
Түүврийн арга зүйг батлах тухай /тарилгатай халдварт өвчний дархлал тогтоц, түүнд нөлөөлөх эрсдэлтэй хүчин зүйлийн судалгаа/ 2018.06.14
Судалгааны үзэл баримтлал, асуулга нөхөх зааврыг батлах тухай /НҮТС-2018/ 2018.06.14
Аргачлал батлах тухай /БОЭЗД-ны системийг нэвтрүүлэх 3 данс/ 2018.06.07
Мэдээний давтамжийг өөрчлөх тухай 2018.06.06
Түүврийн арга зүй батлах тухай 2018.05.30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.05.29
Журам шинэчлэн батлах тухай 2018.05.18
Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018.05.18
Аргачлал, журам, маягт, түүнийг нөхөх заавар батлах тухай 2018.05.16
Маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2018.05.15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.04.30
Удирдах зөвлөл байгуулах тухай 2018.04.30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.04.24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай -Хамтарсан тушаал 2018.04.11
Журам шинэчлэн батлах  тухай 2018.03.16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.02.22
Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018.02.12
Маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай 2018.02.02
Маягт, нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай 2018.02.02
Амьжиргааны доод түвшинг тогтоох тухай 2018.02.01
Маягт, нөхөх заавар батлах тухай 2018.01.25
Судалгааны удирдах зөвлөл, ажлын хэсгийн ажиллах журам батлах тухай 2018.01.23
Судалгааны ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.01.17
Судалгааны удирдах зөвлөл байгуулах тухай 2018.01.17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.01.09
ЭЭМАТ чанарын судалгааны үзэл баримтлал, аргачлал, удирдамжийг батлах тухай 2017.09.27
Ногоон хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, түүнийг тооцох аргачлал батлах тухай 2017.07.03
А/ЗТХЯ-ны захиргааны мэдээний маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай< /td> 2017.06.23
Захиргааны статистикийн мэдээний маягт зөвшөөрөх тухай 2017.06.23
Хүн амын улсын түвшний 2015-2045 оны хэтийн тооцоог батлах тухай 2017.06.16
ААНБ-ын төлбөрийн тэнцлийн мэдээ ТТ-1 батлах тухай 2017.05.15
ЭХҮХС-ны үзэл баримтлал, маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай 2017.05.10
Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулах тухай 2017.05.04
Шагналын журам батлах тухай тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017.04.05
А/ЭЭМАТС-ны үзэл баримтлал, асуулга, зааврын батлах тухай 2017.04.04
Индекс батлах тухай 2017.02.24
Захиргааны хэргийн шүүхийн статистикийн маягт, нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай 2017.02.06
ЭЗ-ын сар, улирлын бюллетень танилцуулгыг бэлтгэхэд баримтлах нэгдсан заавар батлах тухай 2017.02.06
Хүн амын амьжиргааны 2017 оны доод түвшинг тогтоох тухай 2017.02.06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017.01.26
Бүтээм тооцох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай 2017.01.06
Редакцийн зөвлөл байгуулах тухай 2016.11.01
Журам шинэчлэн батлах тухай 2016.10.25
Индекс батлах тухай 2016.10.13
Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтоцын судалгаа-ны үзэл баримтлал 2016.09.27
Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016.09.27
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016 үзэл баримтлал, асуулга, нөхөх заавар, мэдээлэл цуглуулах  2016.09.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.09
Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлэх тухай 2016.08.30
Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016.08.30
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.08.23
Үндэсний статистикийн хорооны бүтэц, орон то, газар нэгжийн эрхлэх ажлын чиг үүргийн тухай 2016.08.17

Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433 | (976-11)-321212
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518 | (976-11)-321212
E-Mail :